Tájékoztató telekadóról

Tisztelt Adózó! A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: törvény) 1. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján Fertőszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 15/2020. (XII.1.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: helyi rendelet) 2022. január 1. napjától telekadót vezet be.

I. Adóköteles: az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Telek: az épülettel, épületrésszel be nem épített földterület, ide nem értve

a) a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll,

b) a külterületen fekvő termőföldet,

c) a tanyát,

d) a közút területét,

e) a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet,

f) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet,

g) a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény szerinti víztározó, bányató területét,

h) az erdőt,

i) az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet;

II. Az adó alanya:

Az önkormányzat illetékességi területén levő telek tulajdonosa, tulajdonosai. Ha azonban a vagyontárgyat ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, akkor az annak gyakorlására jogosultat (pl. haszonélvező) terheli az adókötelezettség.

III. Mentes az adó alól:

1) a lakóházzal beépített telek, továbbá azok az egymással szomszédos, beépítetlen földrészletek, melyek több helyrajzi számon közösen alkotnak egy ingatlanként kezelt gazdasági egységet, ezek közül egy lakóházzal beépített, és a többi közül a Helyi Építési Szabályzat szerint egyik sem alkalmas építési telekké alakításra.

2) a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek.

3) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a,

4) az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.

5) Mentes a telekadó alól az ingatlan-nyilvántartás szerint az önkormányzat illetékességi területén lévő saját használatú út, magánút.

6) Mentes a telekadó alól külterületen az a telek, melynek egy részén növénytermesztésre, mezőgazdasági termelésre szolgáló épület van.

7) Mentes a telekadó alól a belterületi telek a tulajdonosváltozástól számított 4 évig.

8) Kérelemre, a magánszemély tulajdonában lévő lakóépület építésére alkalmas telek tulajdonosa mentes a telekadó alól az építési engedély, egyszerű bejelentés megtörténtét igazoló dokumentum (továbbiakban együttesen: építési engedély) kiállítását követő év január 1. napjától, a lakóépület végleges használatbavételi engedélyének megszerzéséig, vagy a lakóház felépítését az illetékes építési hatóság a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány kiállításának napjáig, de legfeljebb az építési engedély kiállításának napját követő 4 évig. A beépítés tényét az adóalany véglegessé vált használatba vételi engedéllyel vagy a használatba vétel tudomásul vételére vonatkozó véglegessé vált határozattal vagy a használatba vétel tudomásul vételéről, megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal köteles igazolni az önkormányzati adóhatóságnak.

Felhívom Tisztelt Adózó figyelmét, hogy a vállalkozó üzleti célt szolgáló telek, telekrésze után a fenti mentességek nem alkalmazhatók!

IV. Az adó alapja: a telek m2-ben számított területe.

V. Az adó évi mértéke: 100,-Ft/m2

VI. A bevallás benyújtásának szabályai:

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 19. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók esetében az adózó bevallásának benyújtásával jelenti be adókötelezettségét.

Amennyiben Ön a telekadó hatálya alá tartozó telek tulajdonosa vagy haszonélvezője, kérem, hogy a mellékelt bevallási nyomtatványon tegyen eleget az adókötelezettség bejelentésének.

Az adóalanyoknak 2022. január 15. napjáig kell a bevallást benyújtaniuk.

A bevallás benyújtásához szükséges nyomtatvány a város honlapjáról is letölthető és elektronikus úton benyújtható.

A gazdálkodó szervezet (egyéni vállalkozó is) elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal.

A bevallást azoknak az adóalanyoknak is be kell nyújtani, akik az e tájékoztató III. 7. és 8. pontja alapján mentességet élveznek a telekadó megfizetése alól.

A bevallás benyújtása kötelező eljárási cselekmény, melynek elmulasztása mulasztási bírságot von maga után.

Az adózó a telekadót a naptári évben félévente, két egyenlő részletben március hónap tizenötödik napjáig, valamint szeptember hónap tizenötödik napjáig fizeti meg.

Fertőszentmiklós, 2021. augusztus 18.

                                                                     Tisztelettel:

                                                                                               dr. Szabó Szilvia

                                                                                                         jegyzőKapcsolódó dokumentumok

Fertőszentmiklós Város weboldala pdf Tájékoztató Fertőszentmiklós Város weboldala doc Telekadó adatbejelentő lap