Széchenyi Terv Plusz

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

GONDOZÁSI KÖZPONT FERTŐSZENTMIKLÓS

9444 Fertőszentmiklós, Ifjúság tér 2.

Tel: 20/412-14-88

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Kép

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat általános adatai:

Telefonszám: 20/412-14-88

Elektronikus levélcím: gyermekjolet@fertoszentmiklos.hu

A szolgáltatás célja

A családok, egyének szociális és mentálhigiénés problémái megoldásához segítség nyújtása. A családsegítés sokrétű, komplex, segítő szolgáltatás, amelynek keretébe tartozik többek között a család életvitelét hátrányosan befolyásoló okok feltárása és közreműködés azok megszüntetésében, segítő beavatkozás krízishelyzetekben, természetbeni, anyagi és személyes támogatások közvetítése. A szolgáltatás célja a lakosság szociális biztonságának, a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének, szükséges védelmük biztosításának elősegítése. Munkánk iránya a prevenció, a humánum, az empátia, előítélet mentesség, az önkéntes együttműködés, a komplex problémamegoldás, valamint a személyi-, emberi- és gyermeki jogok védelme és tiszteletben tartása.

A tevékenység bemutatása

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat személyes, szociális segítő tevékenységet folytat Fertőszentmiklós Város közigazgatási területén. Tevékenységi körében szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatást végez. A szociális segítőmunka keretében segíti az igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermekek gondozásában, ellátásának megszervezésében. Az igénybe vevő problémájának megoldása érdekében számba veszi és mozgósítja az erőforrásokat, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatóak a probléma megoldásába. Koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését. A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében figyelemmel kíséri a veszélyeztető körülményeket és a segítséget kérő személy ellátások iránti szükségleteit. A más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése érdekében együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások igénylésében. A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez, tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről. A Gyámhivatal, a Polgármesteri Hivatal felkérésére a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját, vagy más, a felkérő hatóság által kiküldött adatlapot kitöltve környezettanulmányt készít. A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében, a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (családgondozás) elősegíti a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását. A válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban. Segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek mielőbbi hazakerülését. Ha segítő munkája során a gyermek veszélyeztetettségét észleli, a segítő munkát a gyermek legjobb érdekének figyelembe vételével, a veszélyeztetettség megszüntetése vagy csökkentése érdekében folytatja, és ennek megfelelően dokumentálja. A családsegítői személyes segítő kapcsolat keretében támogatják a gyermeket az őt veszélyeztető körülmények elhárításában, segítik a szülőket a gyermek gondozásának megszervezésében. A családgondozást tervezett módon, határidők megállapításával végzi. A gondozás megkezdésekor rögzíti a gyermek és szülője személyi adatait és helyzetértékelést, valamint cselekvési-gondozási tervet készít. Szükség szerint, de legalább fél évente értékeli a gondozás eredményességét. Ha a veszélyeztetettség más szolgáltatással vagy gondozással szüntethető meg, úgy a családsegítő feladata, hogy kezdeményezze egyéb gyermekjóléti alapellátások, szociális alapszolgáltatások, egészségügyi ellátások, pedagógiai szakszolgálatok igénybe vételét, és segítsen a szolgáltatáshoz való hozzájutás megszervezésében. A családsegítő az eset összes körülményének vizsgálata után mérlegeli, hogy a kialakult veszélyeztetettség önként igénybe vehető alapellátással megoldható- e. Ha ezt nem látja elégnek, úgy esetkonferenciát hív össze, ahol hatósági eljárást kezdeményezhet. Amennyiben a szolgálat a Család-és Gyermekjóléti Központ szakmai támogatását igényli, vagy a központ feladatkörébe tartozó szolgáltatás, intézkedés szükségessége merül fel, esetmegbeszélést kezdeményez. A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén haladéktalanul, a központ értesítése mellett javaslatot tesz a hatósági intézkedésre. Védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok körében feladata, hogy az esetmenedzser által elkészített gondozási-nevelési tervben meghatározott/vállalt feladatokat folyamatosan teljesítse és ebben a gyermeket és szülőjét támogassa. Védelembe vételhez kapcsolódó gondozási folyamat alatt működjön együtt az esetmenedzserrel, valamint a gondozási-nevelési tervben nevesített többi szakemberrel. Védelembe vétel mellett történő gondozás során az esetfelelősi feladatokat az esetmenedzser látja el. A családsegítő és az esetmenedzser folyamatosan kapcsolatot tart egymással, egyeztetik az információkat. Minden, az esetkezelésbe bevont szakember a saját vállalt feladata ellátásáért, annak teljesüléséért tartozik felelősséggel. Szabadidős programok szervezése feladatkörében a családsegítő a gyermekek számára olyan szabadidős programokat szervez, mely a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásait enyhíti, illetve amelyek megszervezése, vagy az azokon való részvétel a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek nehézséget okozna. A szabadidős programok prevenciós tevékenységnek tekinthetők, melynek formái a szabadidős foglalkozások, klubok, táborok, rendezvények. A szabadidős programok nyitottak az ellátási területünkön élő valamennyi gyermek, család számára. A gyermekek számára fontos, hogy szabadidejüket hasznosan töltsék. A játszóházak, kirándulások, táborok megszervezése egyik legörömtelibb, de ugyanakkor legnagyobb figyelmet igénylő feladata a szolgálatnak. A település más intézményeivel történő egyeztetést követően a szolgálat a húsvéti és Márton-napi játszóház szervezését végzi. Iskolai szünetekben kirándulások és táborok szervezését, vezetését vállalja. A programok szervezésében együttműködik a Szabadidőközpont és Könyvtár dolgozóival. Jövőbeli tervek között szerepel egy rendszeres filmklub működtetése. A különböző témájú filmek megtekintése az élmények átbeszélése, segítséget nyújt a tizenévesek számára a saját életükben megjelenő konfliktusok hatékony kezelésére, aktuális élethelyzetükben adódó bizonytalanságok feldolgozására. Megvalósításra kerül kvízestek szervezése családoknak, baráti társaságoknak, mely kitűnő lehetőség a közös együttlétre, hasznos információk bővítésére, az ismeretek, lexikális tudás szélesítésére. A szolgálat a településen adományraktárt működtet, ahová fogadja és a rászoruló családoknak felajánlja a használható, jó állapotban levő ruhákat, használati cikkeket. A bútoradomány a faliújságon kerül hirdetésre. A karácsonyi „Cipős-doboz, szeretet” ajándékozás keretében hátrányos helyzetű családok segítése valósulhat meg. A szolgálat helyi specialitásban foglalkozik a település aktív korú sérültjeivel, ebből kifolyólag önsegítő csoportot hozott létre. A csoport heti rendszerességgel tartja összejövetelét. A foglalkozásokon beszélgetések, kreatív kézügyességi feladatok, barkácsolás, rejtvényfejtések történnek. A csapatot még jobban összekovácsolja a nyári egy napos buszos kirándulás. A szolgálat szeretné megvalósítani, hogy további csoportokat hozzon létre, vagy ezt bővítse. Az egészséges életmód, a mozgás, sport, a szabadidő hasznos eltöltése jegyében szervezett program megvalósítását a továbbiakban is szeretné a szolgálat megszervezni.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat működési területe Fertőszentmiklós Város közigazgatási területe.

Az ellátandó célcsoport megnevezése

A szolgálat célcsoportja a településen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, egyének, aktív korú nem foglalkoztatottak, adósságterhekkel és lakhatási gondokkal küzdők és mindazok, akik problémájukkal a szolgálathoz fordulnak. Továbbá bármely olyan család, személy, aki gyermeket nevel, gyermekvédelmi szakellátásban levő gyermeke van. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkája és hatásköre kiterjed az ellátási területen élő bármely gyermekre, a gyermekek minden korosztályára, családokra, egyedülállókra. Fogadja a panaszával hozzá forduló gyermeket és segíti őt problémája megoldásában. A szolgálat célcsoportja a szociális válsághelyzetben levő várandós anya, aki kéri, illetve elfogadja a szolgáltatás segítségét. Ezen kívül minden, a jelzőrendszer által segítségre szoruló gyermek és családja, ahol a gyermek veszélyeztetettsége valószínűsíthető.

Az ellátás igénybevételének módja

A család-és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítésmentes. A szolgálatnál személyesen, telefonon vagy levélben történő igénybejelentést követően a szolgálat munkatársa krízishelyzet esetén azonnal, egyéb esetben legkésőbb három napon belül személyes találkozást kezdeményez a problémával hozzá forduló személlyel. Jelzőrendszeri jelzésre (szóban vagy írásban), vagy hatósági eljáráshoz kötötten, együttműködésre kötelezés esetén, az esetmenedzser által készített gondozási-nevelési terv alapján a családsegítő felkeresi az egyént, családot és felajánlja a szolgáltatásokat. A családsegítő az igénybevétel előtt tájékoztatást ad az ellátást igénybe vevő számára a szolgáltatás tartalmáról és feltételeiről, a szolgáltatás által vezetett nyilvántartásokról, a panaszjog gyakorlásának módjáról, a térítésmentes igénybevételről, a térítésmentes szolgáltatásról, a szolgéltatást igénybe vevő jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. Az ellátást igénybe vevő az igénybevételkor köteles nyilatkozni a kapott tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben tartásáról, adatokat szolgáltatni a jogszabály alapján vezetett nyilvántartásokhoz, nyilatkozni arról, hogy személyazonosító adatai változását közli a szolgálattal.

A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja

A szolgáltatásról Fertőszentmiklós Város honlapján (www.fertoszentmiklos.hu), tájékoztató anyagokból, személyes vagy telefonos tájékoztatás alapján informálódhatnak az érdeklődők. A szolgáltatásról az intézmény vezetője tájékoztatást nyújt a településen szervezett előadásokon, szakmai értekezleteken, mint az éves település szintű szakmai tanácskozás, testületi ülés.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat nyitva tartása

  • Hétfőtől – Csütörtökig: 7.30 – 16.00 óra
  • Pénteken: 7.30 – 13.00 óra

Fertőszentmiklós, 2022. január 3.

Horváthné Ábrahám Eszter

intézményvezető