Széchenyi Terv Plusz

Nappali ellátás

GONDOZÁSI KÖZPONT FERTŐSZENTMIKLÓS

9444 Fertőszentmiklós, Ifjúság tér 2.

Tel: 99/380-985

idosotthon@fertoszentmiklos.hu

NAPPALI ELLÁTÁS/ IDŐSEK KLUBJA

Kép

A szolgáltatás célja

A nappali ellátás célja, hogy vállaljon szerepet az igénybe vevők szociális helyzetének javításában, egészségük megőrzésben, a mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújtson.

A tevékenység bemutatása

A nappali ellátással, idősek klubja szolgáltatással a saját otthonukban élő, a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosítunk lehetőséget napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény esetén napközbeni étkezésre. A szolgáltatás biztosítása során kiemelt figyelmet fordítunk az öregedési folyamatok egyediségére, valamint arra, hogy kellő mértékű testi, lelki, szellemi és társadalmi támogatásról gondoskodjunk. A klub az ellátottak részére a napközbeni tartózkodásra nyújt megfelelő intézményi körülményeket, folyamatos felügyelet mellett. Biztosítjuk a közösségi együttlétet, a pihenés lehetőségét. Lehetővé tesszük az ellátottak számára az alapvető személyes higiénia fenntartásához és a személyes ruházat tisztításához szükséges korszerű és higiénikus helyiségeket, illetve segítséget adunk ezen feladatok elvégzésében. A klub igény szerint, térítési díj ellenében napi egyszeri meleg étkezést biztosít a szociális étkezésre vonatkozó szabályok figyelembevételével. Igény esetén gondoskodunk az ellátást igénybe vevők egészségügyi alapellátásának megszervezéséről és szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásáról. Támogatást nyújtunk hivatalos ügyek intézésében. Egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítást szervezünk, gondoskodunk életvitelre vonatkozó tanácsadásról, az életvezetés segítéséről. Mentális gondozás keretében kiemelt figyelmet kívánunk fordítani az elszigetelődés, a magába fordulás megelőzésére, az emberi kapcsolatok erősítésére, a megromlott családi kapcsolatok helyreállításának segítésére. A klub a társas kapcsolatok fenntartása érdekében az ellátást igénybe vevők korának, egészségi állapotának, képességeinek, egyéni adottságainak és igényeinek megfelelő fizikai és mentális aktivitást segítő szórakoztató, ismeretterjesztő, kulturális tevékenységeket (séta, torna, előadások, vetélkedők, csoportos és társasjátékok, zenehallgatás, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, ünnepségek) szervez. A szervezett tevékenységek mellett szem előtt kívánjuk tartani a települési rendezvényeken való részvételt, a generációk közti kapcsolattartást. Igény és érdeklődés esetén színház-, mozi-, múzeum-látogatásokat, kirándulásokat szervezünk.

A nappali ellátás az ellátottak korához, fizikai és mentális állapotához igazodó szolgáltatásaival csökkenteni kívánja az időskor negatív hatásait, a meglévő készségek, képességek szinten tartására törekszik, a lehetséges mértékben igyekszik pótolni a hiányzó családi gondoskodást. Mivel az idősek körében főként a társas kapcsolatok és együttlétek hiánya, illetve az ezek iránti igény fogalmazódik meg, ezért az ellátás kiemelt célja a tartalmas, hasznos és szórakoztató közösségépítő időtöltés. Harmonikus életvitel megteremtésével szeretnénk csökkenteni a magány vagy feleslegesség érzését. A nappali ellátást helyszíne a Gondozási Központ épülete, amely az ellátotti kör számára könnyen megközelíthető, alkalmas közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, a ruházat tisztítására, közösségi programok szervezésére.

A Nappali ellátás működési területe Fertőszentmiklós Város közigazgatási területe.

Az ellátandó célcsoport megnevezése

Az ellátási területen lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező idős emberek. Napjainkban jellemző, hogy az idősödő emberek felnőtt gyermekei sok esetben távol élnek, kevesebb időt tudnak az idősebb családtagok gondozására fordítani. Nő az időszakosan vagy teljesen egyedül élő idős emberek száma. Házastársaik elvesztése után megszűnhetnek a kapcsolódási pontok, fellép az elmagányosodás, elszigetelődés veszélye. Az általában megromlott egészségi állapot, az esetleges anyagi, létfenntartási gondok, a napi teendők elvégzésének nehézségei mellett fennállhat a fizikai és érzelmi elhanyagoltság veszélye. Az öregedés folyamata egyre inkább igényli a szociális és egészségügyi alapellátás intézményes közreműködését, amely segítségével az idős személy saját lakóhelyén, környezetében maradhat. Azt reméljük, hogy az idősek klubja ellátási forma a társas környezet, odafigyelő, családias légkör megteremtésével javítja az idős emberek pszichés, mentális állapotát, ezen keresztül általános szociális helyzetét.

A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja

A szolgáltatásról Fertőszentmiklós Város honlapján (www.fertoszentmiklos.hu), tájékoztató anyagokból, személyes vagy telefonos tájékoztatás alapján informálódhatnak az érdeklődők. A szolgáltatásról az intézmény vezetője tájékoztatást nyújt a településen szervezett előadásokon, szakmai értekezleteken, mint az éves település szintű szakmai tanácskozás, testületi ülés.

Kérelem formanyomtatvány a honlapról letölthető.

Fertőszentmiklós, 2022. január 3.

Horváthné Ábrahám Eszter

intézményvezető

DEMENS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁS/ IDŐSEK KLUBJA

Kép

A szolgáltatás célja

A demens személyek nappali ellátásának célja, hogy a saját otthonában élő, demenciával rendelkező személyek állapotának és speciális szükségleteinek megfelelő szolgáltatást biztosítson.

A tevékenység bemutatása

A demens személyek nappali ellátása az idősek nappali ellátása részeként nyújtott szolgáltatás. Az ellátás során szeretnénk megvalósítani, hogy a demenciával élők izolációja megszűnjön, életminőségüket megőrizve vagy javítva biztonságban és tevékenyen, jó közérzettel töltsék a közös időt és mindezek mellett állapotromlásukat késleltető támogatást kapjanak. Ennek érdekében olyan környezetet és napirendet alakítunk ki számukra, mely biztosítja nyugalmukat, biztonságérzetüket, jól-létüket. A napirendben olyan programokat, elfoglaltságokat tervezünk, ami számukra érdekes, örömkeltő, szórakoztató. A jó közérzet, a siker oldja a stresszt, a feszültséget, pozitívan befolyásolja a beteg viselkedését. Az elfoglaltságok tervezésénél a fókusz azokra a készségekre helyeződik, ami a demenciával élő erőssége, megmaradt képessége. Minden ember más. Nincs két olyan ember, aki egyforma kórtörténettel rendelkezik. Képességeik is különbözőek. Ennek alapján a csoportos foglakozások mellett az egyéni feladatok beiktatása is napi rendszerességgel tervezett. A foglakozások tervezésének dokumentációja az éves terv, havi-és hetiterv. A demenciával élők figyelme nehezen tartható fenn, ezért a programok tervezésénél figyelembe kell venni, hogy 30-40 percnél ne legyenek hosszabbak.

A demens személyek nappali ellátásának működési területe Fertőszentmiklós Város közigazgatási területe.

Demens személyek létszáma a nappali ellátás engedélyezett létszámának 30%-át nem haladhatja meg.

A demens személyek ellátásánál meghatározó szempont, hogy a tevékenységet megvalósító szakemberek az átlagnál erősebb empátiával, a demenciával élőkhöz nagyobb alkalmazkodási készséggel, nagyfokú toleranciával, türelemmel és rugalmassággal rendelkezzenek.

Az ellátottak állapot-felmérési módszerének bemutatása

A szociális szakemberek által készített állapotfelmérési módszerek alkalmazásával átfogó képet kapunk az idős ember állapotáról. A kapott eredmények alapján precízen kidolgozott ápolási-gondozási tervet készíthetünk, melynek célja az állapot javítása, vagy legalább szinten tartása, azaz az idős ember életminőségének minél magasabb szintű biztosítása. A tesztek rendszeres, ismételt alkalmazása arról is tájékoztatást nyújt, hogyan változott az idős állapota, szükség van-e a terv módosítására, újabb szakemberek bevonására, illetve újabb gondozási feladatok bevezetésére. A tesztek rendszeres alkalmazása alapján az állapotfelmérés és a gondozási terv „karbantartása”, a szakmaközi együttműködés rutinizálódik, azaz a mindennapi szakmai munka részévé válik, amely nemcsak az ellátott életminőségét javítja, hanem növelheti a szakmai professzionalizáció színvonalát is. Mindez ahhoz is hozzájárul, hogy idővel lebonthatóvá válnak a demens betegek kezelésének tradicionális medikális korlátai.

A biztonságos tárgyi környezet bemutatása

A demens személyek nappali ellátásának helyszíne a Gondozási Központ, mely a település központjában, könnyen megközelíthető helyen található. Az épület, annak udvara, park területe biztonságos, védett. A biztonságos környezetben lehetőségük van a demenciával élőknek a szabad mozgásra, a friss levegőn tartózkodásra. Az épület akadálymentesített, kapaszkodókkal ellátott. A belső környezet barátságos, otthonos. A nappali tartózkodás helyszíne megfelelő nagyságú, világos, csúszásmentes. A közösségi tér berendezési tárgyai az ellátottak kényelmét szolgálják.

Az ellátandó célcsoport megnevezése

A demens személyek nappali ellátása a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, a rehabilitációs szakértői szerv, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket látja el.

Az ellátás célcsoportja továbbá a hozzátartozók, hiszen a korszerű és hatékony ellátás együttműködésben, összefogásban valósulhat meg az intézmény, az igénybe vevő és a hozzátartozó között.

Az ellátás igénybevételének módja

Az ellátás önkéntesen, saját kezdeményezésre, kérelemre vehető igénybe. A kérelem benyújtása az intézményvezetőnél történik, aki a megállapodás megkötésére jogosult. A fizetendő térítési díj mértékét Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat rendelete szabályozza. A szolgáltatás megszűnik az ellátást igénylő saját kérésére, a szolgáltatás rendjének megsértése esetén, a jogosult halálával. Az ellátottak rögzítését a TAJ alapú nyilvántartásban a Gondozási Központ szociális alapszolgáltatási koordinátora, ügyintézője végzi.

A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja

A szolgáltatásról Fertőszentmiklós Város honlapján (www.fertoszentmiklos.hu), tájékoztató anyagokból, személyes vagy telefonos tájékoztatás alapján informálódhatnak az érdeklődők. A szolgáltatásról az intézmény vezetője tájékoztatást nyújt a településen szervezett előadásokon, szakmai értekezleteken, mint az éves település szintű szakmai tanácskozás, testületi ülés.

Kérelem formanyomtatvány a honlapról letölthető.

Fertőszentmiklós, 2022. január 3.

Horváthné Ábrahám Eszter

intézményvezető