Széchenyi Terv Plusz

Szociális étkeztetés

GONDOZÁSI KÖZPONT FERTŐSZENTMIKLÓS

9444 Fertőszentmiklós, Ifjúság tér 2.

Tel: 99/380-985

idosotthon@fertoszentmiklos.hu

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

Kép

A szolgáltatás célja

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkeztetéséről szükséges gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

Az ellátandó célcsoport megnevezése

A szociális alapszolgáltatás Fertőszentmiklós Város közigazgatási területén állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező rászorulók részére biztosított szolgáltatás. Különösen, akik időskorúak, egészségi állapotuk miatt rászorulók, fogyatékkal élő személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, vagy hajléktalanok. Életkora miatt rászorultnak kell tekinteni azt, aki az étkezés igénybevételekor öregségi nyugdíjban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, korhatár előtti ellátásban vagy fogyatékossági támogatásban, időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben részesül. Egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinteni azt, aki a háziorvos, illetve a kezelőorvos véleménye alapján étkeztetését betegségéből adódóan nem képes biztosítani. Fogyatékossága miatt rászorultnak kell tekinteni azt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül, valamint pszichiátriai betegsége miatt rászorultnak azt kell tekinteni, aki az egészségügyről szóló törvény szerint olyan pszichiátriai betegnek minősül, akinek a gyógykezelése családi, illetőleg lakókörnyezetében történik és személyes szabadságában semmilyen korlátozó intézkedés alatt nem áll. Szenvedélybetegsége miatt rászorultnak kell tekinteni azt, aki szakorvos (orvos szakértő) által megállapított kóros (krónikus) alkoholizmusa, kábítószer-függősége miatt fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, de az alkoholizmusát, kábítószer-függőségét gyógyító igazolt kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett, vagy vesz részt. Hajléktalansága miatt rászorult, aki hajléktalannak tekinti magát, és Fertőszentmiklós közigazgatási területén lakhatása nem megoldott.

Az étkeztetés igénybevételét az ellátási területen élő lakosság szükségleteinek megfelelően szervezzük. A biztosított étkeztetéshez történő hozzáférés történhet:

az étel kiszolgálásával egyidejűleg helyben fogyasztással,

  • A helyben fogyasztás az idősek otthona ebédlője helyszínén lehetséges, munkanapokon, 12 és 13 óra között.

az étel elvitelének lehetővé tételével,

  • Az étel átvétele történhet az ételkészítés helyszínén.

az étel lakásra szállításával.

  • A szolgáltató az ételt a megállapodásban rögzített címre kiszállítja.

Az étkeztetést az intézmény 5 nap vagy 7 nap igénybevételi lehetőséggel biztosítja. Az étel helyben fogyasztása esetén az intézmény a szolgáltatást igénybe vevő számára kézmosási lehetőséget, nemenként elkülönített illemhelyet, valamint evőeszközöket és étkészletet biztosít. Feladatellátás tekintetében, az intézmény melegítő konyhával rendelkezik. Az ételkészítés a Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola konyháján történik. A konyha üzemeltetője az Eatrend Arrabona Zrt.

A szociális étkezés működési területe Fertőszentmiklós Város közigazgatási területe.

Az ellátás igénybevételének módja

Az étkeztetés igénybevétele önkéntes, kérelemhez kötött. A kérelmet a Gondozási Központ vezetőjéhez kell benyújtani. Szükséges dokumentumok a jövedelem nyilatkozat, a tárgy évi Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított igazolás, az egészségi állapotra vonatkozó háziorvosi igazolás, a hozzájáruló nyilatkozat az országos elektronikus nyilvántartási rendszerbe való rögzítéshez, a nyilatkozat más szociális alapszolgáltatások igénybevételéről, nyilatkozat térítési díj megfizetéséről. Speciális ételkérelem, pl. cukorbetegség esetén az igény előterjesztése mellé szakorvosi javaslat szükséges. A jogosultság vizsgálatát az intézmény vezetője végzi. A szolgáltatás megállapodás megkötése alapján vehető igénybe, a szolgáltatás igénybe vétele térítésidíj köteles. A térítési díj Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete, valamint az igénylő jövedelmének figyelembevétele alapján kerül megállapításra. A térítési díjat utólag, tárgy hó 10-ig kell megfizetni, készpénzfizetési számla ellenében. Az intézményi térítési díj és a személyi térítési díj étkeztetés esetén ellátási napra kerül megállapításra.

A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja

A szolgáltatásról Fertőszentmiklós Város honlapján (www.fertoszentmiklos.hu), tájékoztató anyagokból, személyes vagy telefonos tájékoztatás alapján informálódhatnak az érdeklődők. A szolgáltatásról az intézmény vezetője tájékoztatást nyújt a településen szervezett előadásokon, szakmai értekezleteken, mint az éves település szintű szakmai tanácskozás, testületi ülés.

Kérelem formanyomtatvány a honlapról letölthető.

Fertőszentmiklós, 2022. január 3.

Horváthné Ábrahám Eszter

intézményvezető