Széchenyi Terv Plusz

Intézmény

GONDOZÁSI KÖZPONT FERTŐSZENTMIKLÓS

9444 Fertőszentmiklós, Ifjúság tér 2.

Tel: 99/380-985

idosotthon@fertoszentmiklos.hu

Kép

Köszöntő

Szeretettel köszöntöm a Tisztelt Érdeklődőket!

A városi honlapon szeretnénk bemutatni a Gondozási Központ intézményét, az intézmény által biztosított ellátásokat, szolgáltatásokat.

Bízom abban, hogy a tájékoztatók alapján a szükséges információkat megtalálják.

Fertőszentmiklós, 2022. január 3.

Tisztelettel:

Horváthné Ábrahám Eszter

intézményvezető
A Gondozási Központ intézménye Fertőszentmiklós belterületén, jól megközelíthető helyen található. Az intézmény kétszintes, akadálymentesített, udvarral, rózsakerttel rendelkezik. Az épületben biztosított az éjszakai és nappali tartózkodásra, személyi tisztálkodásra, étkezésre, közösségi együttlétre, egészségügyi ellátás céljára, látogatók fogadására szolgáló helyiségek.

Kép

Az intézmény személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokat, gyermekjóléti alapellátást, a szakosított ellátások keretében idősek otthonát biztosító integrált intézmény. Az alapszolgáltatások megszervezésével segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére a saját otthonukban és lakókörnyezetükben az önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Amennyiben életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátást nyújt.

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások köréből biztosítja az étkeztetést, házi segítségnyújtást, nappali ellátást, család-és gyermekjóléti ellátást. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások közül ápolást, gondozást nyújtó intézményt, idősek otthonát működtet. Az intézmény további szervezeti egysége a gazdasági egység, mely az intézmény szociális tartalmú feladatellátásának működési hátterét biztosítja.

Az intézmény szerkezete, szakmai egységei

Szervezeti ábra

Intézményi organogram

Kép Kép

Az intézmény általános adatai:

A költségvetési szerv

Megnevezése:  Gondozási Központ Fertőszentmiklós

Székhelye:  9444 Fertőszentmiklós, Ifjúság tér 2.

Telefonszám: 99/380-985

Elektronikus levélcím: idosotthon@fertoszentmiklos.hu

Honlap címe: www.fertoszentmiklos.hu

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997.03.14.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

Megnevezése: Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat

Székhelye: 9444 Fertőszentmiklós, Szent István utca 19.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

Szakágazat száma: 873000

Szakágazat megnevezése: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

Kormányzat funkció:

  • 102023-Időskorúak tartós bentlakásos ellátása102024-Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
  • 102024-Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
  • 102031-Idősek nappali ellátása
  • 102032-Demens betegek nappali ellátása
  • 104042-Család és gyermekjóléti szolgáltatások
  • 107051-Szociális étkeztetés szociális konyhán
  • 107052-Házi segítségnyújtás

A költségvetési szerv tevékenysége:

A költségvetési szerv közfeladata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. és 8.a pont szerinti gyermekjóléti és szociális szolgáltatások és ellátások biztosítása.

Étkeztetés:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) alapján 57.§ (1) bekezdés c) pont és a 62.§

Házi segítségnyújtás: Szt. 57.§ (1) bekezdés d) pontja és a 63.§

Család-és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok:

Szt. 57.§ (1) bekezdés e) pont, 64.§ (4) bekezdés, és az 1997. évi XXXI. törvény 39.§ és a 40.§ (2)

Alakulással kapcsolatos adatok:

Alapítás módja: jogelőd nélküli alakulás

Alakulás: 1997.03.11.

Alapítói jog gyakorlója:

Megnevezés: Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat

Cím: 9444 Fertőszentmiklós, Szent István utca 19.

• Székhely: 9444 Fertőszentmiklós, Ifjúság tér 2. szám.

Törzskönyvi azonosító adatai:

Törzskönyvi azonosító szám: 641896

Adószám: 16711943-2-08

KSH statisztikai számjel: 16711943-8730-322-08

Régi törzskönyvi azonosító: 367055201

Törzskönyvi bejegyzés dátuma: 1979.01.02.

Intézmény ágazati azonosító: S000 0980

A költségvetési szerv irányító szerve:

Megnevezés: Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Cím: 9444 Fertőszentmiklós, Szent István utca 19.

A költségvetési szerv fenntartója:

Megnevezés: Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat

Cím: 9444 Fertőszentmiklós, Szent István utca 19.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

Foglalkoztatási jogviszony megnevezése: 1. Közalkalmazotti jogviszony

Jogviszonyt szabályozó jogszabály: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Foglalkoztatási jogviszony megnevezése: 2. Munkaviszony

Jogviszonyt szabályozó jogszabály: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

Foglalkoztatási jogviszony megnevezése: 3. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony pl. megbízási jogviszony

Jogviszonyt szabályozó jogszabály: A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Tevékenység TEÁOR besorolás szerint:

Fő tevékenység megnevezése: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

Száma: 8730

Egyéb tevékenység megnevezése: M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Száma: 8899

Telefax száma: 99/544-516

Elektronikus levélcíme: fertoszentmiklos@fertoszentmiklos.hu

Honlap címe: www.fertoszentmiklos.hu

Fertőszentmiklós, 2022. január 3.