Idősotthon

Kép

Integrált intézményként szakosított ellátási formában, személyes gondoskodást, tartós ápolást, gondozást nyújtó elsősorban önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, öregségi nyugdíj korhatárt betöltött, idős emberek barátságos otthonos környezetben történő, szakszerű ellátását biztosítjuk.

Intézmény ellátási területe:

 • Fertőszentmiklós helyi lakosok valamint, Győr - Moson - Sopron megye közigazgatási területe
 • Engedélyezett férőhely száma: 35 fő

Intézeti elhelyezés:

 • Egyedi kifejezetten időskorúak ellátására, gondozására kialakított kétszintes teljesen felújított akadály mentesített épületkomplexum,
 • 13 /3 ágyas szoba (nemenkénti, női, férfi elosztásban),
 • 10 szobában külön mosdó,
 • 3 szobában külön fürdőszoba+ mellékhelyiség,
 • Várakozó lista alapján,

Teljes körű ellátás biztosítása:

 • Lakhatás biztosítása,
 • Napi háromszori étkezés biztosítása (heti 2 alkalommal meleg vacsora),
 • Személyi higiéné napi szintű biztosítása,
 • Heti 2 alkalommal történő fürösztés,
 • Ruházat napi szintű mosása, javítása cseréje,
 • Ruhaneműk jelölő géppel történő megkülönböztetése,
 • Szükség szerint ruházat biztosítása,
 • Textília biztosítása (ágynemű, törölköző, pléd),
 • Egyéni állapottól függő szakszerű egészségügyi ellátás,
 • Személyre szabott, állapothoz igazított fizikai ellátás, ápolás, gondozás,
 • Mentálhigiénés ellátás,

Igénybevétel módja:

 • Önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője kérelmére indul,
 • A szolgáltatást szakképzett gondozók végzik,
 • A szolgáltatás biztosításának előfeltétele a gondozási szükséglet vizsgálata, mely az intézményi elhelyezés biztosítását a 4 óra feletti gondozási szükséglet mértékhez köti,
 • Írásbeli kérelem (formanyomtatványok kitöltése benyújtása),
 • Az intézményi elhelyezés feltételeit a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet szabályozza,
 • Formanyomtatványok az intézményvezetőtől igényelhetők,

Térítési díj:

 • Fertőszentmiklós Város Önkormányzatának mindenkori térítési díj rendelete alapján,
 • Térítési díj fizetés személyesen kézpénzben az intézmény pénztári óráinak megfelelően történik minden hónapban utólag 1-10 között

Erősségeink:

Lakóbarát környezet:

Kép
 • akadálymentesített folyosók, mellékhelyiségek,
 • közlekedő rámpák, korlátok, kapaszkodók,
 • elektromos „mozgószék”,
 • tiszta, higiénikus, ízléses intézeti környezet,

Hozzátartozói /partnerkapcsolat

 • információadás, folyamatos tájékoztatás,
 • intézeti rendezvényeken részvétel,
 • rugalmas látogatási idő,
 • egyéni családi ünnepségek intézményben történő biztosítása,

Szép, ízléses, igényes közösségi terek:

 • világos, tiszta, othonossan berendezett 3 ágyas lakószobák,
 • étterem, társalgó, kápolna, kegyelet-fal,
 • lépcsőházi, folyosói - pihenők,
 • nyári foglalkoztató terasz,
 • „kapcsolat” látogató sarok,
 • rendezett udvar, kerti padokkal, kiülőkkel,
 • nádfedeles udvari gomba, szalonnasütő hely,

Szakképzett ápoló személyzettel szembeni elvárásaink:

 • elkötelezettség,
 • szolgáltatás centrikus szemlélet mód,
 • hivatástudat,
 • empátia,
 • szaktudás,

Foglalkoztatás:

 • egyéni, személyre szabott foglalkoztatás,
 • csoportos foglalkozások,

Állapothoz igazított foglalkozás csoportbontásban:

 • „aktív” csoport
 • „dírektív” demens csoport

Kulturális rendezvények:

 • hagyományőrző rendezvények,
 • intézeti, városi kulturális rendezvények,
 • kávéház - cukrászda, flim klub,
 • udvari, városi közös séták, kirándulások,

Tematikus csoportok:

 • „versek szárnyán” irodalmi kör,
 • „ügyes kezek” kreatív kör,
 • „szóljon a nóta” dalkör,

Egészségügyi szolgáltatásaink

 • a vitális funkciók folyamatos ellenőrzése
Kép
 • állapot változáshoz igazított gondozás, ápolás
 • Intézet orvos (hetente), szükség szerint azonnal
 • Ideggyógyász (havonta)
 • Bőrgyógyász (havonta)
 • Dietetikus (2 hetente)
 • Mozgásterapeuta (hetente 3 alkalommal)
 • intézet orvossal történő folyamatos konzultálás
 • szükség szerinti szakorvosi ellátás megszervezése
 • kórházi vizsgálat során kísérő személyzet biztosítása

Gyógyszerelés

 • Intézményi gyógyszer lista alapján (térítésmentesen)
 • Egyéni gyógyszer költség (intézményi térítési díjon kívül)
 • Heti gyógyszerelő tálcával /napi szinten /napszakonként személyre szabottan
 • Receptíratás, gyógyszerkiváltás
 • Gyógyszer beadás napszakonként

Gyógyászati segédeszközök

 • test távoli segédeszközöket az intézet biztosít (bot, járókeret, tolókocsi)
 • testközeli segédeszközöket (Lakó szerzi be)

Mentálhigiénés ellátás:

Kép
 • A mentális ellátás célja, hogy az ellátott ki tudjon mozdulni az izolálódás, az introvertáltság, az önbíráskodás és a mások iránti közöny állapotából.
 • Ennek elősegítése érdekében rendszeres programokra nyílik lehetőség az intézményen belül és kívül, hogy a mindennapok színesebbek legyenek.
 • Az Intézmény feladatkörében gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés ellátásáról.

Ennek keretében biztosítja:

 • a személyre szabott bánásmódot, intézeti beilleszkedés segítését,
 • a konfliktuskezelés,
 • a szabadidő kulturált eltöltésének,
 • családi és társadalmi kapcsolatok fenntartása,
 • a gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósítását,
 • a hitélet gyakorlásának feltételeit,
 • lakó közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.

Formái:

Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével:

 • aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység, fekvőbetegek levegőztetése, ágytorna stb.),
 • szellemi és szórakoztató tevékenységeket (előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés,társasjátékok, vetélkedők,
 • kulturális tevékenységeket (pl.: rendezvények, ünnepségek, kirándulások, kiállítások)

Foglalkoztatás szervezés:

Az Idősek Otthonában 1 fő foglalkoztatás szervező és 1 fő mentálhigiénikus nővér végzi a foglalkoztatás napi szintű megszervezését.

Az intézményi jogviszonyban álló személy intézményen belüli foglalkoztatása az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint történik.

A foglalkoztatás a napirendbe építve csoportos, és egyéni foglalkoztatás keretében valósul meg.

Az intézetben aktív és direktív (demens) foglalkoztató csoport is működik.

Modulok:

 • zenés ülőtorna, mozgásterápiák,
 • sajtó, könyv klub,
 • irodalmi kör,
 • dalkör, nótacsokor (népdalok, nóták közös éneklése és tanulása),
 • szellemi játékok (memória és emlékezet megtartó foglalkozások),
 • manipulatív foglalkozás (rajz, festés, gyurmázás, ragasztás stb.),
 • video- kávéház (cukrászda szervezése, filmvetítéssel),
 • hitélet gyakorlásnak biztosítása (litánia, szent mise)
 • hagyományőrző rendezvények,
 • intézeti ünnepségek.

Intézményi tájékoztatási kötelezettség

Intézményünk az idősotthoni ellátás biztosítása során:

 • eleget tesz tájékoztatási kötelezettségének,
Kép
 • tiszteletben tartja és biztosítja az igénylő/ lakók jogait,
 • érvényre juttatja az együttélés szabályainak megvalósulását,
 • biztosítja az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal való kapcsolattartását,
 • szabályozza és érvényre juttatja a látogatók fogadásának rendjét, valamint az intézményből való eltávozás és visszatérés rendjét,
 • az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályait,
 • a pénz- és értékkezelés rendjét,
 • biztosítja az ellátottak érdekvédelmét.

Intézményi elhelyezés során:

Az intézmény vezetője az ellátásra vonatkozó igények nyilvántartása alapján, az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről, (várakozó lista alapján) kivéve, ha az ellátást igénylő élethelyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja. Az intézmény vezetője az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetőleg törvényes képviselőjével „Megállapodás”- t köt.

A „Megállapodás” tartalmazza:

 • szerződő felek személyes adatait,
 • az intézményi ellátás időtartamát, (határozott, határozatlan),
 • az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét,
 • a felek jogait, kötelezettségeit,
 • az intézményi jogviszony megszűnésének eseteit,