Széchenyi Terv Plusz

Idősek otthona

GONDOZÁSI KÖZPONT FERTŐSZENTMIKLÓS

9444 Fertőszentmiklós, Ifjúság tér 2.

Tel: 99/380-985

idosotthon@fertoszentmiklos.hu

IDŐSEK OTTHONA

Kép

A szolgáltatás célja

Az idősek otthona ellátás célja az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek teljes körű ellátásának biztosítása. Az intézmény elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolásáról, gondozásáról gondoskodik, akiknek az egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.

A tevékenység bemutatása

Azokról a személyekről, akik életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában ápolást, gondozást nyújtunk. Szakosított ellátás az ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona, ahol a rászoruló személy részére teljes körű ellátást biztosítunk. A teljes körű ellátás során lakhatásról, legalább háromszori étkeztetésről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásról, mentális gondozásról, egészségügyi ellátásáról gondoskodunk. Az idősek otthonában gondozási szükséglettel rendelkező, rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyt látunk el. Továbbá azt a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, gondozási szükséglettel rendelkező személyt, akinek ellátása más típusú ápolást, gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. A gondozási tevékenység során olyan fizikai, mentális és életvezetési segítségnyújtás történik, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő, egyéni bánásmód alapján a hiányzó, vagy korlátozottan meglevő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására és szinten tartására kerül sor. Az ápolási, gondozási feladatok során gyógyszer átadása, beadása, orvos utasítására injekció beadása, sebellátás, felfekvések kezelése, fürdetés, mosdatás, tisztába tevés, ágytálazás, öltöztetés, az ellátottak mozgatása, emelése, decubitus megelőzés, kéz- és lábápolás, a szennyes ruha gyűjtése, tiszta ruha átadása történik. A feladatellátás az ápolók munkaköri leírása, a vezető és az orvos utasítása, valamint az ellátottak igénye szerint történik. Az intézményben élők saját ruházattal rendelkeznek. Akinek nincs megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházata az intézmény – a teljes körű ellátás keretében – kiegészíti azt. A textíliák egyénileg jelöltek, így elkerülhető az összecserélődés lehetősége. Az ellátottaknak a napi háromszori étkezés biztosított, melyből egy fő étkezés főtt étel, az ellátottak egészségi állapotának, a vonatkozó előírásoknak megfelelően. Az étkeztetés az intézmény ebédlőjében történő felszolgálással, illetve szükség szerint az ellátott szobájába történő szállítással történik. Ha az étkezésben részesülő egészségi állapota indokolja, az orvos javaslatára az ellátott részére diétás, vagy gyakoribb étkezést biztosítunk. A háromszori étkeztetés mellett napi két alkalommal, a délelőtti és délutáni órákban folyadékpótlást biztosítunk. A folyadékpótlás víz, tea, limonádé. Az intézmény biztosítja a rendszeres orvosi ellátást. Az intézmény orvosa heti négy órában, illetve szükség esetén látogatja az ellátottakat. Az otthonba beköltöző ellátottat az intézmény orvosa megvizsgálja, fizikai, egészségügyi és mentális állapotát felméri. Ennek alapján az ápolási koordinátor és a szociális munkatárs elkészíti az egyéni gondozási tervet. Az ápolási, gondozási tevékenységet szakdolgozók végzik, akiknek a munkájuk nagy odafigyelést, empátiát, jó kapcsolatteremtő készséget, és tapintatot igényel. Fontos az ápolók összehangolt munkája, a rendszeres megbeszélés, a precíz műszakátadás (írásban és szóban is). Szakorvosi vizsgálatra, kórházi ellátásra az intézmény orvosa, vagy az ügyeletes orvos utalja az ellátottat. A beteg szállítása a legtöbb esetben mentővel és betegszállítóval történik. A kórházi kezelés ideje alatt az intézmény vezetője, helyettese, az ápolási koordinátor rendszeresen érdeklődik a beteg állapota felől. Látogatások alkalmával gondoskodunk a ruhanemű és a tisztálkodási eszközök cseréjéről. Az intézmény az alapgyógyszer csoportba tartozó gyógyszerekből rendelkezik az ellátásban részesülők rendszeres, illetve eseti gyógyszer szükségleteihez igazodó, megfelelő mennyiségű készlettel. Az alapgyógyszer készletet havonta az intézmény orvosa állítja össze. Az alapkészletbe tartozó gyógyszereket intézményi költségen szerezzük be. Az alapkészletbe nem tartozó gyógyszerek költsége az ellátottat terheli. A testtávoli gyógyászati eszközök beszerzése is intézményi költségen történik. Ebbe a körbe tartoznak pl. a különböző járóbotok, járókeretek, kerekes székek, szoba-WC, stb. A testközeli gyógyászati segédeszközök költsége a lakókat terheli. Ebbe a körbe tartoznak pl. a szemüvegek, lúdtalpbetétek, gyógycipők stb. A testközeli eszközök között kivételt képez az inkontinens betegek ellátásához szükséges anyagok, eszközök beszerzése, mely szintén intézményi költségen történik. Mentálhigiénés ellátás keretében a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, az ellátott családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, a gondozási tervek megvalósítását, a mindennapi életvitelhez szükséges szociális készségek fejlesztését, a hitélet gyakorlásának feltételeit, intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok alakulását és működését biztosítjuk. Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a beköltöző, bentlakó idős családi kapcsolata továbbra is fennmaradjon. Az ápolónők és a szociális munkatárs figyelemmel kísérik a látogatások gyakoriságát, segítséget nyújtanak abban, hogy az idős személy lehetőleg családi körben töltse el a nagyobb ünnepeket. Igyekszünk mindent megtenni az ellátottak testi-lelki jólétének fenntartásáért. A szabadidő kulturált eltöltését szolgálják a különböző társasjátékok (sakk, dominó, kártya, malom, stb.). Rendelkezésre állnak könyvek, folyóiratok, televízió, rádió, videó. A kulturális programok közül népszerűek vendégelőadók közreműködésével tartott ünnepségek. Mód és lehetőség van a hitélet gyakorlására.

Ellátottjaink életkorából adódóan egyik legjellemzőbb betegségtípus a demencia, amely folyamatos leépülést okozó agyi tünetcsoport. Kihat a memóriára, gondolkodásra, viselkedésre, érzelmekre. A szakosított ellátást nyújtó idősek otthona biztosítja a demensként felvételre kerülő, illetve demenssé nyilvánított ellátottak teljeskörű ellátását.

idősek otthona ellátás működési területe Győr-Moson-Sopron megye közigazgatási területe.

Az ellátandó célcsoport megnevezése

Bentlakásos idősotthoni ellátásban részesülnek azok a személyek, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, a nyugdíjkorhatárt betöltötték, és akik egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, illetve a 18. életévüket betöltött azon személyek, akik betegségük miatt önmagukról nem tudnak gondoskodni, és akik kérelmükkel kifejezik az ellátás iránti igényüket.

Az ellátás igénybevételének módja

Intézményben nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásbeli kérelmére, indítványára történik. Amennyiben az ellátást igénylő teljesen korlátozó gondnokság alatt álló cselekvőképtelen, a kérelmet, indítványt a törvényes képviselője terjeszti elő. A részlegesen korlátozó, részben cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. A kérelmet az intézményvezetőhöz kell benyújtani. A kérelem alapján az intézményvezető, vagy az intézményvezető-helyettes, a szociális munkatárs, az ápolási koordinátor végzi el az ellátást igénylő előgondozását, a gondozási szükségletének vizsgálatát. Az előgondozás célja az elhelyezést igénybe vevő helyzetének megismerése annak megállapítása céljából, hogy az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása, a szolgáltatás biztosítása előtt tájékoztatás nyújtása az elhelyezést igénybe vevő részére az intézményi életre való megfelelő felkészülés érdekében, annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra (gondozási szükséglet vizsgálat), a szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybe vevő részére a fogadó intézményben, az intézményben élők és dolgozók felkészítése az új igénybe vevő fogadására, az intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása. Az intézményvezető a döntéséről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Megküldi a gondozási szükséglet értékelő adatlap másolati példányát. Elutasítás esetén, amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt. A felvétel lépései: az intézményi férőhely elfoglalásáról az ellátást igénybe vevőt telefonon értesítjük, az ellátottat az intézményvezető, valamint a műszakban dolgozó gondozónők fogadják, megállapodás megkötése, házirend újbóli ismertetése, leltár, adatok felvétele, gondozási terv előkészítése. A gondozási terv egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási, ápolási, fejlesztési feladatokat és azok megvalósításának módszereit. A gondozási terv kidolgozását munkacsoport végzi, az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakemberek (ápolási koordinátor, orvos, szociális munkatárs).

A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja

A szolgáltatásról Fertőszentmiklós Város honlapján (www.fertoszentmiklos.hu), tájékoztató anyagokból, személyes vagy telefonos tájékoztatás alapján informálódhatnak az érdeklődők. A szolgáltatásról az intézmény vezetője tájékoztatást nyújt a településen szervezett előadásokon, szakmai értekezleteken, mint az éves település szintű szakmai tanácskozás, testületi ülés.

Kérelem formanyomtatvány a honlapról letölthető.

Fertőszentmiklós, 2022. január 3.

Horváthné Ábrahám Eszter

intézményvezető