Széchenyi Terv Plusz

Házi segítségnyújtás

GONDOZÁSI KÖZPONT FERTŐSZENTMIKLÓS

9444 Fertőszentmiklós, Ifjúság tér 2.

Tel: 99/380-985

idosotthon@fertoszentmiklos.hu

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Kép

A szolgáltatás célja

Házi segítségnyújtás célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kapja meg az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást, személyes gondoskodást.

A tevékenység bemutatása

Az intézmény a szolgáltatást az igénylő önálló életvitelének minél további fenntartása érdekében fizikai, egészségügyi, mentális, szociális szükségleteinek megfelelően az igénybe vevő lakásán, lakókörnyezetében a háziorvosi vélemény alapján biztosítja. Kiemelt prioritás, hogy a helyi szükségletekre és igényekre támaszkodva, problémaorientáltan valósuljon meg a szolgáltatás. A házi segítségnyújtás gondozási szükséglettel rendelkező személyek ellátásáról gondoskodik. Az intézmény ügyintézője előkészíti és közreműködik a gondozási szükséglet jogszabályban meghatározottak szerinti megvizsgálásában, amely alapján az intézmény vezetője megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét. A házi segítségnyújtást az értékelő adatlapon megállapított szükségletnek megfelelő időtartamban kell nyújtani. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani. A házi segítségnyújtás a személyi gondozás keretében gondozás és háztartási segítségnyújtás, a szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtás szolgáltatási elemet biztosít. A szociális segítés keretében nyújtott háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás jelenti az igénybe vevő segítését mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosításában, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani.

Szociális segítés keretében végzett tevékenységek:

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

 • takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
 • mosás
 • vasalás

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

 • bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása
 • segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
 • mosogatás
 • ruhajavítás
 • közkútról, fúrtkútról vízhordás
 • tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
 • télen a hó eltakarítása és a közvetlen környezet síkosság-mentesítése
 • kísérés

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

A személyi gondozás tekintetében a gondozás az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését.

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

 • információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
 • családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
 • az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
 • ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

Gondozási és ápolási feladatok körében:

 • mosdatás
 • fürdetés
 • öltöztetés
 • ágyazás, ágyneműcsereinkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
 • inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelésehaj, arcszőrzet ápolás
 • haj, arcszőrzet ápolás
 • száj, fog és protézis ápolásakörömápolás, bőrápolás
 • körömápolás, bőrápolásfolyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
 • folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
 • mozgatás ágybandecubitus megelőzés
 • decubitus megelőzésfelületi sebkezelés
 • felületi sebkezeléssztómazsák cseréje
 • sztómazsák cseréje
 • gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
 • vérnyomás és vércukor mérésehely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
 • hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
 • kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés
 • kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
 • a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

valamint a szociális segítés tevékenységeit.

A házi gondozás működési területe Fertőszentmiklós Város közigazgatási területe.

Az ellátandó célcsoport megnevezése

A házi segítségnyújtás célcsoportját a Fertőszentmiklós Város közigazgatási terültén állandó lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkező, önálló életvitelük fenntartásában segítséget igénylő személyek képezik. A házi segítségnyújtást igénybe vevő két nagy célcsoportja az időskorú személyek, akik segítséggel képesek önálló életvitelre, illetve azok az önálló életvitelre részben képes személyek, akikről családjuk nem tud gondoskodni.

Az ellátás igénybevételének módja

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője írásbeli kérelmére történik, a jogszabályban meghatározottak szerint. A kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványát a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmet, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével, vagy ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta, önállóan terjeszti elő. Csatolni szükséges dokumentumok: jövedelem nyilatkozat, a tárgyévi Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított igazolás, egészségi állapotra vonatkozó háziorvosi igazolás, hozzájáruló nyilatkozat az országos elektronikus nyilvántartási rendszerbe való rögzítéshez, nyilatkozat más szociális alapszolgáltatások igénybevételéről, nyilatkozat térítési díj megfizetéséről. A szükséges nyomtatványok az intézmény ügyintézőjétől beszerezhetőek. A szolgáltatás rendjének ismertetésére az előgondozás során kerül sor. Az értékelő adatlap kitöltése során a háziorvos, a kezelőorvos, a fekvőbeteg intézmény orvosa működhet közre. A gondozási szükséglet vizsgálatát minden igénybe vevő esetében el kell végezni. A gondozási szükséglet elvégzésének célja az egyén jogosultságának megállapítása személyes gondozásra, vagy szociális segítésre. Az értékelő adatlap hatálya határozatlan ideig fennáll, azonban, ha a házi segítségnyújtás során szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükségletet ismételten el kell végezni. Állapotrosszabbodás esetén a gondozási szükséglet vizsgálatot ismételten el kell végezni, függetlenül attól, hogy szociális segítést, vagy személyi gondozást igénybe vevő ellátottról van szó. A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban kell nyújtani. Az igénybevétel dokumentumai és a gondozási szükségletvizsgálat eredménye alapján a jogosultság fennáll, akkor megállapodást kell kötni a szolgáltatás igénybevételére. A megállapodás az intézmény és az ellátást igénybe vevő, vagy törvényes képviselője között jön létre. Fontos a megállapodásban tájékoztatni az igénybe vevőt a nyújtható szolgáltatások tartalmi elemeiről, a személyi térítési díj megállapítására, és fizetésére vonatkozó szabályokról. A megállapodás megkötését követően, de legkésőbb az igénybevétel első napját követő 24 óráig az adatszolgáltatásra jogosult személy rögzíti az ellátást igénylő adatait az igénybevevői nyilvántartásban. Házi segítségnyújtás esetén rögzíteni kell a megállapított gondozási szükségletet és az ellátott számára nyújtott szolgáltatás tartalmára vonatkozó adatokat is. Ennek értelmében a megállapodás rögzítésekor szociális segítést vagy személyi gondozást szükséges rögzíteni a KENYSZI rendszerben. Az intézményi térítési díjat a fenntartó évente egy alkalommal határozza meg. A térítési díj összegéről változás esetén írásban kell tájékoztatni az igénybe vevőt. A térítési díjat utólag, tárgy hó 10-ig kell megfizetni, készpénzfizetési számla ellenében.

A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja

A szolgáltatásról Fertőszentmiklós Város honlapján (www.fertoszentmiklos.hu), tájékoztató anyagokból, személyes vagy telefonos tájékoztatás alapján informálódhatnak az érdeklődők. A szolgáltatásról az intézmény vezetője tájékoztatást nyújt a településen szervezett előadásokon, szakmai értekezleteken, mint az éves település szintű szakmai tanácskozás, testületi ülés.

Kérelem formanyomtatvány a honlapról letölthető.

Fertőszentmiklós, 2022. január 3.

Horváthné Ábrahám Eszter

intézményvezető