Széchenyi Terv Plusz

Óvoda

Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde Fertőszentmiklós

Rákóczi Ferenc u 70.

Tel:99/544-170

Fax:99/544-171

Honlap: www.fertoszentmiklosiovoda.hu

Email: ovoda2@fertoszentmiklos.hu

Székhely

Fertőszentmiklós, Rákóczi Ferenc u. 70.

Megbízott Intézményvezető: Wágnerné Vörösházi Szilvia

Csoportok száma: 3

2 Részben osztott

1 bölcsődei csoport

Tagóvodáink

Bölcsődei ellátásra való jelentkezés

Jogszabályi rendelkezések alapján bölcsődébe a csecsemő, kisgyermek 24 hetes korától 3 éves koráig vehető fel. A bölcsőde a fenntartó által meghatározott napi nyitvatartási időn belül biztosítja a gyermekek ellátását. Alapfeladatként nyújtott ellátás esetén, egy gyermeknapi gondozási ideje, a 12 órát nem haladhatja meg.

Bölcsődei ellátást szülő, gondviselő, törvényes képviselő akkor kérhet:

 • ha egyik szülője munkaképtelen,
 • ha munkába kíván állni,
 • ha egyedülálló egy vagy több kiskorú gyermekkel,
 • ha 3 vagy több gyermekes,
 • ha a szülő tartósan kórházi kezelés alatt áll,
 • ha felsőoktatási intézményben,vagy más intézményben továbbtanul, vagy átképzésre, képzésre jár, és ezt iskolalátogatási igazolás benyújtásával tudja is igazolni,
 • ha a gyermek szülője, gondviselője, időskorú vagy szociális helyzete miatt nem tud a gyermek napközbeni ellátásáról gondoskodni,
 • ha Gyermekjóléti szolgálat, Gyámügy, Családgondozó, Védőnő, Orvos javasolja (ekkor szükséges a szülő, gondviselő beleegyezése is).

Felvételkor előnyben részesül az:

 • akit egyedülálló szülő nevel,
 • akinek családjában három, vagy több gyermek van,
 • akinek egyik szülője munkaképtelen,
 • akinél egészségügyi vagy szociális indok áll fenn,
 • aki gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

Az óvodai felvétel, rendje

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Jelentkezni a meghirdetett időpontban a székhely óvodába lehet a 3. élet- évüket augusztus 31-ig betöltött gyermekeknek. (Ez a szabad helyek függvényében kitolódhat december 31-ig.)

Az óvodai jelentkezéshez szükséges adminisztratív formai feltételek.

 • Gyermek és szülő lakcímkártyával igazolt lakcíme,( lakóhelye vagy tartózkodási helye)
 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • Amennyiben a gyermek nem az óvoda felvételi köretében lakik, akkor a szülői nyilatkozat a munkahelye megnevezésével és címével.
 • A gyermek hátrányos helyzetű státuszt alátámasztó jegyzői határozatot
 • A gyermek halmozottan hátrányos helyzetű státuszát igazoló önkéntes szülői nyilatkozat másolata
 • A gyermek eltérő fejlődési ütemére vonatkozó szakvéleményt

Az óvodai felvétel kötelező az alábbi esetekben:

 • A gyermek az év folyamán betölti/betöltötte az 5. életévét, és az óvoda felvételi körzetében lakik.
 • A gyermek sajátos nevelési igényű, a szakértői bizottság kijelölte az adott óvodát.
 • A gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.
 • A gyermek halmozottan hátrányos helyzetű.
 • A gyermeknek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége.
 • A gyermek hátrányos helyzetű (védelembe vett, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult).
 • A gyermeket a szülő egyedülállóként neveli. A napközbeni ellátásra különösen jogosult, ha gyermek a 3. életévét betöltötte, és az óvoda felvételi körzetében lakik.
 • A gyermeket időskorú neveli.
 • A gyermekkel együtt a családban három vagy több gyermeket nevel.
 • Az a gyermek, aki 2010/2011-es nevelési évben már bölcsődei elh
 • A gyermek idősebb testvére már előzőleg felvételt nyert az óvodába. A szülők kérésének figyelembe vételével, aki a 3. életévét nem töltötte be, csak abban az esetben vehető fel 2012. szeptember 1-től, ha a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti és minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

Az intézményünk programkínálatának rövid bemutatása

Az óvoda mindkét feladat ellátási helyen azonos nevelési program szerint dolgozik.

A program jellemzői a játékba integrált felfedező tanulás, amely a tapasztalásra épül, és segíti a világ megismerését.

A gyermekenkénti differenciált fejlesztés, amely egyben személyiség fejlesztés is.

A csoportok felszereltsége tevékenységre ösztönző fejlesztő környezet, amelyben aktív barkácsolás, bábozás mese - vers hallgatás folyik.

A vizuális művészet a mindennapok játékának része, ahol változatos technikával ismerkednek, a gyerekek.

A torna szobák, csoportszobák jól felszereltek. Az óvoda folyamatosan bővülő eszköztárral rendelkezik. Egyéni igény szerint ismerkednek a német nyelvvel, az úszással, a néptánccal Ayres terápiás tornát tartunk azoknak gyermekeknek akiknél részképesség gyengeség áll fenn (észlelési zavar, testséma kialakulatlanság, iránytévesztés, szorongás,) A mozgásfejlesztés játékos feladatai a testséma kialakulását, téri tájékozódást, koordinációs képességeket, valamint a beszéd - mozgás ritmus koordinációját segítik elő. Gyógypedagógusunk, fejlesztőpedagógusunk felkészült lelkiismeretes munkája eredményeként kimagasló eredményeket tudtunk elérni.

Az óvodai életet színesítik a bábszínház látogatások, a művészi mutatványok és a zenei koncertek. A vidám és jó kedvű kis óvódásaink mulatságos ünnepeken is részt vesznek.

A szülőt társnak tartjuk a nevelésben és nagy hangsúlyt fektetünk a rendszeres kapcsolattartás és az információ mellet a közös ünnepekre is.

A Sopron- Fertőd -Kistérségi Társulásban működő intézmények között az elsők között vezettük be a kompetencia alapú oktatást.

Kép Kép

Kiemelt területeink

1. Óvoda - iskola átmenet 2. inkluziv pedagógia 3. játék- erkölcs- érzelmi nevelés. A nevelőtestület minden tagjára magas szintű szakmai felkészültség, állandó továbbképzés, szoros együttgondolkodás, szakmai alázat és a gyermekek iránti feltétel nélküli szeretett elkötelezettség jellemző. A bölcsőde és az óvoda nemcsak egymás mellett, vagy szó szerint (egy épületben) funkcionál, az együttműködés tudatos, összehangolt pedagógiai munkát jelent.