Óvodavezetői pályázat

A Fertőszentmiklósi Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot hirdet.

Fertőszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján a Fertőszentmiklósi Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot hirdet.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglakoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 év (2019. augusztus 1-től 2024. július 31-ig).

A munkavégzés helye: 9444 Fertőszentmiklós, Rákóczi Ferenc utca 70.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerint a többcélú intézmény (óvoda, bölcsőde) irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval, valamint az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Fertőszentmiklósi Polgármesteri Hivatallal. Együttműködés a különböző szakmai szervezetekkel. A költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

- óvodapedagógus-legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat

- Büntetlen előélet

- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása

- Magyar állampolgárság

- Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz,

- végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

- az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés (vezetői program),

- 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt és a Kjt. 20. § (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,

- a pályázó nyilatkozata az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

- a pályázó nyilatkozata a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról

- a pályázó nyilatkozata, hogy vele szemben a Kjt. 41-43/A § szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn,

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 15.

A pályázat benyújtásának módja: -postai úton, a pályázat 1 eredeti példányának a Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat (9444 Fertőszentmiklós, Szent István utca 19.) címére történő megküldésével

-elektronikus úton a fertoszentmiklos@fertoszentmiklos.hu e-mail címen keresztül

-személyesen : Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat 9444 Fertőszentmiklós, Szent István utca 19.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett érvényes pályázatokat a hatályos jogszabályok szerint a pályáztatási eljárásban résztvevő szervezetek véleményezik. A véleményezési határidő leteltét követően Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a kinevezésről.Kapcsolódó dokumentumok

pdf Pályázati felhívás